Kapıcıların Görev Tanım Formu

APARTMAN GÖREVLİSİ (KAPICI) GÖREV TANIM FORMU VE ÇALIŞMA TALİMATI
(ÖRNEK SÖZLEŞME)

(Bu talimat Konut Kapıcıları Tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir ve ana taşınmazın girişinde, ilan panosunda devamlı asılı bulundurulması gerekmektedir.) 

            Bilkent 2 Park Sitesi G-1 Blok kat malikleri adına yönetici .................... ile apartman görevlisi ........................ arasında yapılan kapıcılık sözleşmesinde, Konut Kapıcıları Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe ait tüzüğün ilgili hükümleri ile Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kapıcının çalışma koşulları ve görevleri belirlenmiştir. 

 

A. GENEL KURALLAR

    a. Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 5 nci maddesi kapsamında;

        1. Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

        2.  Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

        3.  Ana taşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

        4. Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

        5. Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

        6. Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

    7. Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

    8. İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

    b. Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında

        1. Kapıcının çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir.

        2. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.

        3. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.

 

B. ÖZEL ŞARTLAR

    1. Günlük çalışma süresi 8 saattir. Kapıcı bu süre dışında serbesttir.

    2. Günlük iş süresi aşağıda tespit olunmuştur. 
        Hafta İçi
        07:00 - 09:00 (2 saat çalışma) 
        09:00 - 10:00 (ara dinlenmesi) 
        10:00 - 12:30  (2,5 saat çalışma) 
        12:30 - 14:00 (Ara dinlenmesi) 
        14:00 - 16:00 (2 saat çalışma)

        16:00 - 20:00 (Ara dinlenme)

        20:00 - 21:30 (1,5 saat çalışma)

        

        Cumartesi

        07:00 - 09:00 (2 saat çalışma) 
        09:00 - 10:00 (ara dinlenmesi) 
        10:00 - 13:00  (3 saat çalışma)

     3. Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.

     4. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici,yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını düzenleyebilir ve değiştirebilir. 

     5. Kapıcı her gün saat 07:00’da başlayarak, daha önceden belirlenmiş ekmek ve gazete siparişlerini alıp kapılara teslim edecektir.

     6. Her gün saat 20:00 21:30 arasında çöpleri toplayacak ve Toplu Yapı Üst Yönetiminin belirlediği çöp toplama noktalarına atacaktır.
     7. Apartman merdivenlerini ve merdiven demirlerini, kat sahanlıklarını haftada iki kez süpürecek, bir kez silecek;  blok giriş kapısı, giriş katı bölgesini ve asansörü her gün silecektir.

     8. Asansör kapılarının iç ve dış kısımları ile asansör içi ayna ve duvarları her 15 günde bir deterjanlı su ile silinmek suretiyle temizlenecektir.

     9. Apartmanın ortak yerleri niteliğindeki kısımlarından bodrum bölgesini, asansör makine dairesini ve kalorifer kazan dairesini tertipli ve temiz bulunduracak bu bölgelerde ayda bir ayrıntılı temizlik yapacaktır.

   10. Blok yakın çevresinin her sabah mıntıka temizliğini yapacak, mevsimine göre yaprak dökülmelerinin arttığı dönemlerde, ihtiyaca göre bu bölgeyi süpürecektir.

   11. Yangın merdivenlerine açılan kapıların iç ve dış kısımları her ay silinmek suretiyle temizlenecektir. Yangın merdiveni bölgesi ayda bir temizlenecektir.

   12. Karlı havalarda bina girişi ve yürüyüş yollarını kardan arındıracaktır.

   13. Bağımsız bölüm sakinleri kapıcıyı özel işlerinde kullanamazlar, alış veriş amacı ile uzak yerlere gönderemezler. Bu maksatlarla kapıcı çalışma bölgesini terk etmeyecektir.

   14. Kapıcı siparişlerin tespiti sırasında apartmanda karşılaştığı yabancı simaları ve  kimlik bildirimi yapmamış sakinleri tespit ederek  blok yöneticisine durumu bildirecektir.

   15. Burada belirtilenlerin dışında, İş Kanunu’nda belirtilen toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aşmamak üzere yönetici tarafından verilen, işlerin yapılmasından sorumludur.

   16. Kapıcı, ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir.

C. KAPICININ ŞAHSI VE AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR ve SORUMLULUKLARI

    1. Kapıcı her zaman temiz bir kıyafetle dolaşır, her gün sakal tıraşı olur, saç ve tırnak uzatmaz, beden temizliğine dikkat eder.

    2. Kapıcı dairesinde kendi eş ve çocukları haricinde kimseyi ikamet ettirmez.

    3. Anagayrimenkulde oturanları rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmaz.

    4. Kapıcı şikayetlerini yöneticiye iletir, kesinlikle kat sakinlerine şikayetleri için yorumda bulunmaz.

    5. Kapıcı işi haricinde herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu tür faaliyetler “İş Kanunu”nun ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

 

D. KAPICIYA SAĞLANACAK FAYDALAR

    1. Kendisine ve ailesine ikametlerini sağlayacak bir kapıcı dairesi tahsis edilir.

    2. İş akdinin feshi veya sone ermesi halinde bu daireyi 15 gün içerisinde boşaltır.

    3. Kat Malikleri Kurulu'nu tespit ettiği aylık ücret ödenir. Ödeme çalıştığı ayın son günü ödenir.

    4. Kapıcı pazar günleri izinli sayılır.

    5. Yıllık ücretli izin İş Kanunu hükümlerine göre verilir. Ücretli izin sırasında başka işte çalışamaz.

    6. Kapıcı SGK hükümlerine göre sigorta ettirilir.

    7. Kapıcıya ölüm, tabi afet gibi olağan üstü hallerde yönetici tarafından 10 güne kadar izin verilebilir.

 

E. KAPICININ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLERİ

    1. Bağımsız bölümlerde oturanlara, anagayrimenkule girip çıkanlara ve ilişkide bulunduğu her kese karşı daima nazik ve terbiyeli davranır. Kesinlikle münakaşa veya kavga etmez.

    2. Aile fertlerinin de aynı hususlara uymasını sağlar.

    3.Anagayrimenkulde oturanlar hakkında dedikodu yapmaz, hangi amaçla olursa olsun üçüncü şahıslara bilgi vermez.

 

F.KAPICININ BAŞKALARINA VERDİĞİ ZARARLAR

    1. Kapıcı yaptığı her işi, başkasının hak ve hukukuna tecavüz etmeden, kimsenin malına, canına zarar vermeden yapar.

    2. Anagayrimenkule veya bağımsız bölümlere ait her hangi bir işin yapılması sırasında vereceği maddi ve manevi zararlardan kapıcı şahsen sorumludur. Bu konuda yöneticinin veya bağımsız bölümlerde oturanların sorumluluğu yoktur.

 

G. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI

    1. Kapıcı, kanunların kendisine yükleyeceği görevleri de yerine getirmek zorundadır.

    2. Taraflar bu sözleşmenin hükümlerine uymaya mecburdur.

    3. Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, ve 5510 sayıl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları kanunu hükümleri geçerlidir.

 

H. SÖZLEŞMENİN İHLALİ

    1. Kapıcının, bu sözleşmenin hükümlerine aykırı davranışları kapıcı sözleşmesinin İhlali olarak kabul edilir.

    2. Kapıcı tarafından sözleşmenin bir takvim yılı içerisinde iki kere ihlali ve bu hususun yönetici tarafından kendisine yazılı olarak tebliği halinde, durum Kat Malikleri Kurulu'nda görüşülür. Kurul kapıcının işine son verip vermemekte serbesttir.

    3. Kapıcının herhangi bir suçtan dolayı mahkum olması veya yüz kızartıcı bir fiilden ötürü hakkında resmi takibat yapılması halinde, yönetici tarafından işine son verilir. Bu konuda Kat malikleri Kurulunun ayrıca bir kararına gerek yoktur.

 

I. KAPICININ İŞTEN AYRILMASI

    1. Kapıcının işten ayrılması; bu yönetmelik hükümlerine göre veya kendi arzusu ile olur.

    2. Kapıcının işten ayrılması veya işine son verilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

    3. İşine son verilen veya işini kendisi bırakan kapıcı, kendisine teslim edilen her şeyi yöneticiye aynen iade etmeye mecburdur. Aksi halde, bedellerini ödemek zorundadır.